ONDERZOEK Soms zijn er belemmeringen die de ontwikkeling van uw kind in de weg staan. Denk hierbij aan moeite met leren in het algemeen of juist met een bepaald vak, moeite hebben met concentreren of met dingen onthouden. Maar het kan ook gaan om onderpresteren, onzeker zijn, het lastig vinden om vrienden te maken of moeite hebben met het plannen en organiseren van het werk op school. Dan kan het fijn zijn dat er gekeken wordt naar de oorzaak en hoe het kind en zijn omgeving (ouders, school) hier het beste mee om kan gaan. Pedagogenpraktijk Junior kan in zulke gevallen ondersteuning bieden door psychodiagnostisch onderzoek en begeleiding. Pedagogenpraktijk Junior is gespecialiseerd in alle schoolgerelateerde problemen.   Diagnostiek kan bestaan uit: Intelligentieonderzoek. U kunt hierbij denken aan inzicht in de sterke en zwakke kanten in de leermogelijkheden van uw kind, maar ook aan intelligentieonderzoek in verband met aanmelding voor een Plusklas of het Leonardo-onderwijs, of in verband met de overstap naar het voortgezet onderwijs (NIO). Persoonlijkheidsonderzoek. Hierbij gaan we op zoek naar de oorzaken van bepaalde gedragingen van uw kind. Het doel van persoonlijkheidsonderzoek is altijd om samen te zoeken naar de 'gebruiksaanwijzing' van uw kind. Didactisch onderzoek. Dit wordt vaak ingezet om te kijken naar de oorzaak van bepaalde leerproblemen. U kunt hierbij denken aan onderzoek naar dyslexie of dyscalculie. Onderzoek naar de leervoorwaarden.  Hierbij kijken we naar processen in de hersenen die van belang zijn voor het leren. U kunt hierbij denken aan de werking van het geheugen, de aandacht en concentratie, planning en organisatie (executieve functies). Ook onderzoek naar nonverbale leerstoornissen (NLD) horen hier bij. Psychodiagnostisch onderzoek heeft tot doel te komen tot adviezen hoe uw kind het best begeleid kan worden. Dit doen wij op basis van de sterke en zwakke kanten die in het onderzoek naar voren gekomen zijn. Met uw toestemming  kunnen wij deze adviezen ook met de leerkracht bespreken. Soms kunnen de uitkomsten van het onderzoek aanleiding geven tot het advies voor verdere begeleiding van uw kind. Door met de muis op de onderstreepte begrippen te gaan staan, worden deze nader verduidelijkt.